Adresaci programu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adresatami Programu są osoby:
1) zagrożone chorobami psychicznymi,
2) chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne),
3) upośledzone umysłowo,
4) wykazujące inne zaburzenia czynności psychotycznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a które wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki.

 

Planowane działania dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

 

  ZADANIA SPOSÓB DZIAŁANIA REALIZATORZY WSKAŻNIK MONITORUJĄCY
(obejmujący ważność 1 roku)
1. Upowszechnienie na terenie miasta wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 1. Powołanie lokalnego zespołu koordynującego. Urząd Miejski w Jaworznie powołano
2. Aktualizacja programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Jaworzna. lokalny zespół koordynujący -
3. Aktualizacja informacji dot. programu ochrony zdrowia psychicznego na stronie internet.: www.pozp.jaworzno.pl, zawierającej wykaz placówek ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej oraz innych placówek udzielających wsparcia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie liczba osób korzystających
z utworzonej strony internetowej
4.Spotkania edukacyjne i informacyjne adresowane do rożnych grup docelowych, w szczególności do dzieci młodzieży i rodziców na temat zagrożeń zdrowia psychicznego i sposobów ich przeciwdziałania. 1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
2) GKRPA,
3) Miejska Biblioteka Publiczna,
4)nauczyciele i pedagodzy szkół i placówek oświatowych
liczba przeprowadzonych działań na terenie miasta/ liczba osób objętych działaniami
5. Wzmacnianie zdrowia psychicznego seniorów – warsztaty prozdrowotne dla osób w wieku senioralnym. 1) Chrześcijańskie Stowarzyszanie Dobroczynne,
2) Stowarzyszenie „Nasza przystań”;
3) Gmina Miasta Jaworzna
liczba osób objętych działaniami
 2.  Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 1. Szkolenia i warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych,
2. Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli,
3. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów oraz dzieci placówek oświatowych,
4. Opieka nad systemem rodzinnym.
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
2) Doradca metodyczny pedagogów szkolnych miasta Jaworzna
3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
4) nauczyciele i pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych
liczba pedagogów
i psychologów szkolnych oraz rodziców uczestniczących
w szkoleniach/
liczba dzieci objętych wsparciem
   3.    Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 1. Realizacja programów przeciwdziałających przemocy w: szkole, rodzinie, cyberprzestrzeni 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
3) nauczyciele i pedagodzy
szkół i placówek oświatowych
liczba wdrożonych programów/ liczba osób biorąca udział w programach
2. Edukacja dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.  1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie
3) nauczyciele i pedagodzy szkół i placówek oświatowych
liczba wdrożonych programów/ liczba populacji biorąca udział w programach

3. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom będącym w sytuacji kryzysowej, aby zapobiec przejściu kryzysu w stan niewydolności  psychospołecznej i znacznego pogorszenia zdrowia psychicznego.

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, liczba osób objętych wsparciem/liczba udzielonych porad psychologicznych
4. Prowadzenie działań zmniejszających negatywne skutki zjawiska przemocy w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie liczba osób korzystających ze wsparcia
5. Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie liczba działań/liczba osób korzystających ze wsparcia
4.   1. Realizacja programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia, akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie,
2) Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych,
3) nauczyciele i pedagodzy szkół i placówek oświatowych
liczba wdrożonych programów/ liczba populacji biorąca udział w programach
2. Organizacja systemu poradnictwa
i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
liczba wdrożonych programów/liczba
korzystających ze wsparcia

 

 

Planowane działania w zakresie upowszechnienia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej oraz aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznym.

  ZADANIE SPOSÓB DZIAŁANIA REALIZATORZY WSKAŻNIK MONITORUJĄCY
(obejmujący ważność 1 roku)
1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej - wdrożenie modelu zintegrowanej, środowiskowej opieki psychiatrycznej  1. Rozwijanie poradni zdrowia psychicznego
i uzależnień - zapewniających opiekę dorosłym i dzieciom oraz zwiększenie dostępności do zróżnicowanej formy opieki zdrowotnej.
 1) poradnie zdrowia psychicznego działające w mieście
2) Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnionych w Jaworznie
liczba udzielonych porad
 2. Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Jaworzna. 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
2) Poradnie Zdrowia Psychicznego w Jaworznie
3) Gmina Miasta Jaworzna
4) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
 liczba osób korzystających
liczba osób korzystających
z usług Centrum
 3. Realizacja programu "Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Jaworzna".  Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie  liczba dzieci korzystających z terapii
 4. Prowadzenie środowiskowego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Prowadzenie „Klubu wsparcia SIEĆ”.
 1) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
 liczba osób korzystających z wsparcia środowiskowego/
liczba osób korzystających z usług Klubu

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, poszerzenie, zróżnicowanie i unowocześnienie pomocy oraz oparcia społecznego w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

   

 Pomoc bytowa
- przyznawanie świadczeń pieniężnych z ustawy o pomocy społecznej

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

- przyznawanie świadczeń z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

- przyznawanie świadczeń z ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
Wydział GK UM w Jaworznie

 liczba osób korzystających

- przyznawanie  świadczeń niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej:
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) składki na ubezpieczenie społeczne,
c) pomoc rzeczowa,
d) schronienie, posiłek i niezbędne ubranie dla osób bezdomnych,
e) usługi opiekuńcze,
f) specjalistyczne usługi opiekuńcze,
g) praca socjalna,
h) poradnictwo psychologiczne, rodzinne, terapeutyczne w zakresie uzależnień

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

- kwalifikowanie osób ze stopniem niepełnosprawności do zajęć w Centrum Integracji Społecznej (Stowarzyszenie REDA)

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

Pomoc mieszkaniowa:
- udzielanie schronienia w formie pobytu w Mieszaniu Chronionym dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

Pomoc stacjonarna:
- kierowanie do domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

- realizacja Programu "Poprawa jakości
i skuteczności opieki geriatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania samowystarczalności osób starszych"

 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Jaworznie

 liczba osób korzystających

Pomoc informacyjna:
- prowadzenie banku danych o instytucjach
i organizacjach mogących służyć pomocą psychiatryczną, socjalną i prawną przez MOPS

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

- wsparcie polegające na informowaniu i konsultowaniu osób i rodzin prowadzonych przez MOPS

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

2. Współpraca z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi realizującymi zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi:

   

Pomoc półstacjonarna:
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (60 miejsc) typu B (dla osób
z upośledzeniem umysłowym) i typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych)
 psychicznie chorych

 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

  - realizacja Programu Tworzenie struktur wsparcia środowiskowego dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie

 liczba osób korzystających

 - kierowanie do Dziennych Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Stowarzyszenie "Nasza przystań"

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

 liczba osób korzystających

Samopomoc środowiskowa:
- aktywizacja społeczności lokalnej (rodziny, sąsiadów, znajomych, środowiska)

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
2) organizacje pozarządowe

liczba osób korzystających

- tworzenie grup samopomocowych rodzin
z osobami z zaburzeniami psychicznymi

 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
2) organizacje pozarządowe

 liczba osób korzystających

- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin

1)  Klub wsparcia „SIEĆ’
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

liczba osób korzystających

 3.    Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi       1. Przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców, promującej zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.
2. Przeprowadzenie spotkań z pracodawcami nt. form aktywizacji, wspierających w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Przybliżenie tematu przywilejów wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz zachęcanie do ich zatrudniania.
 1) Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie
2) Stowarzyszenie REDA Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie
 liczba pracodawców
 3. Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
1) udzielanie indywidualnych porad zawodowych osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
2) organizację szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.
 Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie
 liczba osób korzystających
 4. Objęcie aktywizacją osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi
 Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie
 liczba osób korzystających
 5. Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego  Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie  liczba osób korzystających
 6. Realizacja Indywidualnego Programu Rehabilitacji  Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Jaworznie
 liczba osób korzystających
 7. Realizacja programu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z upośledzeniem umysłowym  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie  liczba osób korzystających