Monitoring programu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiotem monitorowania będą wybrane wskaźniki oceny efektów i korzyści realizacji, każdego z celów szczegółowych programu. Wynikiem będzie coroczna informacja prezentująca postępy wdrażania Programu. W procesie monitoringu stosowane będą następujące elementy: zbieranie informacji i danych, analiza danych, ocena rezultatów. Odpowiedzialnymi za raportowanie będą wszystkie podmioty zaangażowane w realizację programu. Raporty cząstkowe sporządzane przez podmioty zaangażowane w Program podlegają zatwierdzeniu przez lokalny zespół koordynujący. Raport następnie przesyłany jest właściwemu ministrowi do spraw zdrowia w terminie do dnia 15 maja roku następującego po okresie monitorowania.