PSOUU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzi w Jaworznie trzy placówki, które obejmują opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są to:

 1. Ośrodek Wczesnej Interwencji,
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy.

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest placówką funkcjonującą od 1995 roku. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo w wieku od urodzenia do 7 lat. Obejmuje swoją opieką dzieci zamieszkałe w Jaworznie i okolicznych powiatach - województwa śląskiego i małopolskiego. Trafiają tu dzieci, których rozwój z różnych względów jest opóźniony, przebiega nieprawidłowo lub też z innych powodów wzbudza zaniepokojenie rodziców czy lekarzy pierwszego kontaktu.


W Ośrodku od lat realizowane są programy rehabilitacyjne, w ramach których prowadzona jest kompleksowa diagnoza i rehabilitacja oraz stymulacja rozwoju psychoruchowego i społecznego dzieci z terenu naszego miasta. W zależności od potrzeb, terapia nastawiona jest na usprawnianie zaburzonych funkcji, bądź zapobieganie pogłębianiu się  niepełnosprawności oraz realizowanie programów wspierania rodziny.

Zadania realizowane przez placówkę:

 1. ustalanie wielospecjalistycznej diagnozy lekarskiej, psychologicznej, ocenę sprawności ruchowej, rozwoju mowy oraz poziomu funkcjonowania społecznego,
 2. ustalanie wskazań do programu rehabilitacji,
 3. obserwowanie rozwoju dziecka, ponawianie diagnozy oraz dostosowanie programów postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka,
 4. prowadzenie indywidualnych i grupowych, form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka,
 5. udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek co do metod pielęgnacji, opieki, wychowania, stymulacji i usprawniania dziecka w warunkach domowych,
 6. udzielanie rodzicom pomocy psychologicznej dla ułatwienia zaakceptowania dziecka i własnej sytuacji,
 7. ułatwianie rodzicom kontaktów z innymi rodzicami,
 8. tworzenie warunków do wychowania dziecka z upośledzeniem w integracji ze zdrowymi rówieśnikami poprzez współpracę  z przedszkolami, żłobkami oraz innymi zorganizowanymi grupami,
 9. gromadzenie i udostępnianie zabawek, książek, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innej pomocy do pracy z dzieckiem,
 10. propagowanie idei wczesnej interwencji w środowisku profesjonalistów, rodziców i w społeczeństwie.


Średnio rocznie do Ośrodka Wczesnej Interwencji zgłasza się ok. 650 pacjentów.


Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest jako dzienna placówka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz posiadają wskazania do terapii zajęciowej wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie. Każdy uczestnik zostaje przyjęty do WTZ na okres 3 lat, jednakże okres ten może w szczególnych przypadkach zostać przedłużony przez Radę Programową Warsztatu.


Działania Warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcie pracy zawodowej, która odpowiada możliwościom intelektualnym, ruchowym oraz indywidualnym predyspozycjom uczestników. Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Programem Rehabilitacji, który obejmuje rozwój umiejętności społecznych i zawodowych oraz wzrost ogólnej zaradności życiowej.
Wszystkie działania prowadzą do podniesienia poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenia wiary we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienia kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej oraz poprawy kondycji fizycznej.


Działania prowadzone w ramach WTZ:

 1. trening umiejętności zawodowych, odbywający się w pracowniach tematycznych: ceramicznej, gospodarstwa domowego, introligatorskiej, krawieckiej, ogrodniczej, stolarskiej,
 2. zajęcia w pracowniach terapeutyczno-artystycznych (plastycznej oraz tkacko-graficznej),
 3. prowadzenie treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 4. prowadzenie treningów ekonomicznych,
 5. zajęcia informatyczne z zakresu podstawowej obsługi komputera,
 6. szkolenia, kursy, praktyki zawodowe,
 7. wsparcie psychologiczne,
 8. prezentacja wyrobów i twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną społeczności lokalnej,
 9. współpraca z rodziną i lokalnymi przedsiębiorcami – kształtowanie przychylnych postaw wobec idei zatrudniania osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy,
 10. ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej, pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życia codziennego,
 11. kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej,
 12. wyrabianie umiejętności bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej,
 13. wdrażanie do samokontroli zachowań i prawidłowych rekcji w różnych sytuacjach i środowiskach,
 14. podtrzymywanie umiejętności nabytych w placówkach oświatowych,
 15. stymulowanie rozwoju zainteresowań oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
 16. rozwijanie uzdolnień i umiejętności artystycznych,
 17. przygotowanie do pełnienia roli obywatela i pracownika,
 18. rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy,
 19. wdrażanie do korzystania z technologii komputerowych i informacyjnych.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie prowadzi od 2001 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworznie. Jest to dzienna placówka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Do placówki każdy uczestnik zostaje skierowany na czas określony decyzją administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
W ramach funkcjonowania tejże placówki prowadzony jest program pod nazwą: „Tworzenie struktur wsparcia środowiskowego dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”. Program ten skierowany jest do osób wykazujących zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane są do niepsychotycznych zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym oraz społecznym. Oczekiwane efekty z realizacji to zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznym, spowodowanie że każdy uczestnik ma poczucie akceptacji ze strony najbliższego otoczenia i jest postrzegany jako pełnoprawny uczestnik życia codziennego rodziny i społeczeństwa.


Działania podejmowane w ramach działalności ŚDS:

 1. prowadzenie treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 2. prowadzenie treningów komunikowania się,
 3. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 4. trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 5. wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 6. prezentacja wyrobów i twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi społeczności lokalnej,
 7. ułatwianie dostępu do kultury – wyjścia do placówek kulturalnych,
 8. kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi,
 9. współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej,
 10. kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 11. prowadzenie treningów samoobsługi,
 12. prowadzenie treningów budżetowych,
 13. prowadzenie treningów poruszania się komunikacją miejską,
 14. nadzór nad przyjmowaniem leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 15. w uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymywaniu higieny,
 16. rehabilitacja fizyczna oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi.