CIS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Jaworznie


Instytucja Centrum Integracji Społecznej została przewidziana ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1828). CIS jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące działania:

 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 3. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
 4. nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb, własnym staraniem.


Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej są:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 2. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu leczenia terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 3. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. zwolnieni z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 6. bezrobotni długotrwale.


Uczestnicy Centrum biorą udział w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej. W okresie 1 roku uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe w ramach sześciu warsztatów zajęciowych. Obok zajęć praktycznych prowadzone są zajęcia edukacyjne dotyczące m. in. powrotu na otwarty rynek pracy, rozwijające osobiste zdolności, przybliżające wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia. Każda z osób, która zadeklaruje chęć uczestnictwa, realizuje Indywidualny program zatrudnienia socjalnego.