Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie jest ośrodkiem wsparcia, który świadczy pomoc osobom, rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Zdarzenia wywołujące kryzys w naszym życiu są jednym z wielu możliwych czynników powstania zaburzeń psychicznych. Pomoc osobom w sytuacji kryzysowej i powrót ich funkcjonowania do stanu równowagi emocjonalnej ma istotne znaczenie, ponieważ zapobiega przejściu osoby w stan chronicznej dezorganizacji życia co pociąga za sobą wysokie koszty nie tylko jednostkowe, ale również społeczne.

Całokształt działań w zakresie interwencji kryzysowej obejmuje w szczególności zadania z zakresu:
I. interwencji kryzysowej w postaci:
 - specjalistycznej pomocy psychologicznej,
 -  poradnictwa socjalnego,
II. poradnictwa specjalistycznego w postaci:
- pomocy psychologicznej,
- poradnictwa pedagogicznego,
-  poradnictwa rodzinnego,
III. schronienia w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym dla osób będących w sytuacji kryzysowej,
IV. prowadzenia Świetlicy z grupami socjoterapeutycznymi: „Cichy Kącik”,
V. prowadzenia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin,
VI. realizacji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
VII. realizacji Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc i ich rodzin.


W roku 2022 z pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie skorzystało 518 osób w ramach spotkań indywidualnych i 310 w ramach spotkań grupowych. Osoby korzystające z pomocy Ośrodka zgłaszają się po pomoc w sytuacji wydarzeń losowych (śmierć osoby bliskiej, nagła poważna choroba, spalenie mieszkania, itp.), przemocy w rodzinie, współuzależnienia czy też uzależnienia od środków psychoaktywnych. Są to także osoby, które przeżywają kryzysy osobiste, nierzadko potrzebujące diagnozy swojego stanu psychicznego i skierowania do właściwej placówki np.: psychiatrycznej czy psychoterapeutycznej. Ważnym elementem w pracy z mieszkańcami Jaworzna są również działania profilaktyczne nakierowane na ochronę zdrowia psychicznego. Informowanie społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzież o zachowaniach chroniących zdrowie psychiczne i wskazywanie metod służących radzeniu sobie z problemami i stresem dnia codziennego wpływa na zmniejszenie ilości osób, które popadną w stan chronicznego kryzysu.


Ponadto w 2022 r. wprowadzono pomoc psychologiczną Obywatelom Ukrainy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 w/w ustawy.

Cele, które Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie realizował w ramach swojej działalności w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego to przede wszystkim:

 1. Upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców na temat ochrony zdrowia psychicznego.
 2. Edukacja dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.
 3. Wsparcie i pomoc osobom będącym w sytuacjach kryzysowych zagrożonych utratą zdrowia psychicznego.
 4. Działania zmniejszające negatywne skutki zjawiska przemocy w rodzinie.
 5. Działania interwencyjne i edukacyjne adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 6. Działania psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc i ich rodzin.
 7. Rozwijanie wśród mieszkańców miasta umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu psychicznemu,

Cele powyższe realizowane będą poprzez następujące działania:

 1. Spotkania edukacyjne i informacyjne, adresowane do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń zdrowia psychicznego i sposobów ich przeciwdziałania,
 2. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom będącym w sytuacji kryzysowej, aby zapobiec przejściu kryzysu w stan niewydolności psychospołecznej i znacznego pogorszenia zdrowia psychicznego,
 3. Udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej.  Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w kierunku uczenia konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacji przemocy w rodzinie w tym również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, udzielanie schronienia dla tych osób,
 4. Udział w pracach grup roboczych w ramach procedury Niebieskie Karty,
 5. Realizacja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
 6. Realizacja Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc i ich rodzin.