ORWDDN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie


SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych zapewnia kompleksową opiekę rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych z Jaworzna i okolic. Środki finansowe na prowadzenie działalności leczniczej pozyskuje z kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz środków gminnych.


Ośrodek świadczy wyspecjalizowane usługi medyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne, logopedyczne oraz terapeutyczne na rzecz dzieci niepełnosprawnych ruchowo i/lub upośledzonych umysłowo oraz dzieci wymagających specjalistycznego wspomagania rozwoju. Są to dzieci w wieku od chwili urodzenia do czasu zakończenia edukacji szkolnej.


Ponadto placówka realizuje program zdrowotny "Kompleksowa terapia, opieka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Jaworzna", który stanowi uzupełnienie medycznych świadczeń gwarantowanych oraz wpisuje się w zakres Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program przeznaczony jest dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 r. ż. do czasu zakończenia edukacji szkolnej. Głównym celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności u dzieci zarówno w sferze emocjonalno-osobowościowej jak i somatycznej, poprzez rozwijanie indywidualnej samodzielności oraz kompetencji społecznych. Zadania w tym obszarze realizowane są poprzez terapię rewalidacyjną, funkcjonalno-opiekuńczą oraz zabawy ruchowe. Jeden z celów szczegółowych obejmuje integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem społecznym, rozumianą jako stałe wzbogacanie i poszerzanie przestrzeni życiowej dzieci poprzez organizowanie wycieczek, wyjść do kina, sklepów oraz rozwijanie zachowań społecznych.


Placówka przystosowana jest do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny.