Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Wiele osób chorych psychicznie ma trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem poprawnych relacji ze środowiskiem, z pełnieniem właściwych sobie ról społecznych, z prowadzeniem samodzielnego życia.


Osoby, które posiadają stopień niepełnosprawności ze względu na choroby psychiczne mają ograniczoną możliwość zatrudnienia, w szczególności z powodu zapisu w orzeczeniu „zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej” lub wskazania częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Dyskryminacja osób z różnymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi jest widoczna na rynku pracy. Pracodawcy obawiają się zatrudniać osoby z tej grupy niepełnosprawnych, uważając,
iż mogą stwarzać zagrożenie na stanowisku pracy.


W tutejszym Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2022r. było zarejestrowanych 48 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z powodu chorób psychicznych; w tym 36 osób bezrobotnych oraz 12 poszukujących pracy. W grupie osób poszukujących pracy zarejestrowanych jest 6 osób, które uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Na terenie miasta Jaworzna znajduje się jeden zakład pracy, który posiada status zakładu pracy chronionej:
    • LANDL Sp. z o.o. S.K. - Jaworzno, ul. Szczakowska 35

Formy pomocy skierowane w 2022r. do osób bezrobotnych z zaburzeniami psychicznymi, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie:
    • indywidualne poradnictwo zawodowe – 12 osób
    • szkolenie zawodowe – 5 osób
    • staż – 5 osób
    • bon na zasiedlenie – 1 osoba
    • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla bezrobotnego – 1 osoba
    • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+ - 1 osoba
    • roboty publiczne – 1 osoba
    • propozycja pracy – 15 osób

Formy pomocy dla osób poszukujących pracy:
    • indywidualne poradnictwo zawodowe – 10 osób
    • szkolenie zawodowe – 2 osoby