Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie jest specjalistyczną placówką świadczącą usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Zakres usług obejmuje działalność diagnostyczną, terapeutyczną, psychoedukacyjną i profilaktyczną.

Poradnia udziela pomocy:


Obecnie w ramach ochrony zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym realizowane
są przez poradnię następujące działania:
1. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom poprzez:
1) kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznych uwzględniających ich potrzeby i możliwości psychofizyczne, w tym:
- Diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na następujące niepełnosprawności:
A) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
a) niesłyszące
b) słabosłyszące
c) niewidzące
d) słabowidzące
e) niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
f) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
g) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
i) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
j) z niepełnosprawnością sprzężoną1:
B) niedostosowanie społeczne
C) zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
- Diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
- Diagnozowanie dzieci pod kątem uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
- Diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem specyficznych trudności w nauce
- Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu uzyskania informacji na temat aktualnego poziomu rozwoju psycho-społecznego, w tym diagnozy specjalistyczne ASD
2) prowadzenie indywidualnej terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz będących w kryzysie,
prowadzenie telefonu zaufania, poniedziałki i wtorki od godz. 16:00 do 18:00, tel. 699-869-932
3) prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla:
- uczniów z autyzmem i ASD(TUS),
- dzieci i młodzieży z trudnościami w zachowaniu (socjoterapia),
- uczniów przejawiających zachowania agresywne ART,
- uczniów z problemami emocjonalnymi,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu dla dzieci   5-6 letnich z zaburzeniami rozwojowymi,
- zajęcia wspierające rozwój dzieci autystycznych z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu.
4) realizowanie zajęć z zespołami klasowymi:
- o charakterze interwencyjnym w przypadku problemów wychowawczych w klasie,
- o charakterze profilaktycznym, dot. problematyki: cyberprzemocy, tolerancji, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zaburzeń jedzenia oraz profilaktyki HIV/AIDS,
- przesiewowe badania wzroku i słuchu,
5) program profilaktyczny „Jestem sobą” - uczący dzieci asertywności i radzenia sobie ze stresem, realizowany w grupach dzieci 6-letnich w wybranych placówkach przedszkolnych,
2. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzicom, poprzez:
1) indywidualne porady, konsultacje w sprawie zgłaszanych trudności,
2) indywidualne spotkania psychoedukacyjne (ASD, ADHD, wspieranie kompetencji wychowawczych),
3) grupowe zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”,
4) grupowe wsparcia,
5) prelekcje prowadzone dla rodziców na terenie placówek (np. „Bliżej siebie, dalej od narkotyków”, „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży”, „Jak lepiej komunikować się z własnym dzieckiem”),
6) terapia rodzin,
7) „Klub Świadomego Rodzica” – warsztaty dla dzieci i rodziców „O dobry start Twojego dziecka”. Grupy warsztatowe dzieci w dwóch przedziałach wiekowych 3-4 i 5-6 lat.
3. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nauczycielom, poprzez:
1) indywidualne konsultacje z nauczycielami i pedagogami,
2) grupowe zajęcia warsztatowe: „Szkoła dla nauczycieli i wychowawców”, cykl zajęć „Uwarunkowania szkolne a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” oraz tematyczne zajęcia warsztatowe dot. pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
3) szkolenia rady pedagogicznej
4) praca z klasą,
5) grupa wsparcia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu i szkole,
6) warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla wychowawców” - adresowana do nauczycieli przedszkolnych.


Celem powyższych programów i działań jest:


Od 1 września 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie pełni rolę Wiodącego Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. W ramach działalności ośrodka poradnia prowadzi następujące działania:

  1. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  2. wskazuje właściwe - dla dziecka i jego rodziców - formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  3. wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom,
  4. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach.


Ponadto PPP prowadzi doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych ukierunkowane na wsparcie indywidualne osób niepełnosprawnych. W tej dziedzinie do tej pory poradnia koncentrowała się przede wszystkim na młodzieży w normie rozwojowej, lecz obecnie jest możliwość koordynowania przygotowania uczniów niepełnosprawnych do podjęcia przez nich pracy zgodnej z ich możliwościami, a jednocześnie pozwalającej na samorealizację.

Od września 2022 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uczestniczy w pilotażu nowego Modelu Wsparcia Międzysektorowego, prowadzonym przez UŚ, mającym na celu zaimplementowanie wsparcia dla dziecka i rodziny w ujęciu międzysektorowym, angażującym zasoby Powiatowe z różnych dziedzin, w tym MOPS, NFZ, oświata. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest Instytucją Koordynującą w Jaworznie.