Sytuacja epidemiologiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sytuacja epidemiologiczna w Jaworznie dotycząca osób z zaburzeniami psychicznymi


Osoby z zaburzeniami psychicznymi (na podst. art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) to osoby:

  • chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne),
  • upośledzone umysłowo,
  • wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym także związanych
z nadużywaniem substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków i leków.
W Jaworznie funkcjonują trzy poradnie zdrowia psychicznego, mające pod swoją opieką osoby dorosłe z terenu całego miasta Jaworzna. W wyjątkowych i nagłych przypadkach przyjmowane są również dzieci i młodzież do 18 roku życia. Sytuacje takie zdarzają się, gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja psychiatryczna – najczęściej wskutek wystąpienia stresu pourazowego, tragedii rodzinnej lub nieudanej próby samobójczej.

 

Sytuacja epidemiologiczna w Jaworznie w 2010 roku

Porady udzielone przez lekarzy psychiatrów w 2010 r. - 9752 (ogółem)

 

PZP

ul. Koszarowa

PZP

ul. Gwarków

CPZOM

ul. Paderewskiego

Ogółem liczba porad      
w tym: 
 3465 3625 2662
Porady lekarza psychiatry  3106 3186 2404 
Porady psychologa  359  439  258

 

 

 

Zestawienie dot. liczby zachorowań na poszczególne jednostki chorobowe w 2010 r w Jaworznie

Wyszczególnienie  Leczeni W tym leczeni ogółem w wieku Leczeni po raz pierwszy w życiu W tym leczeni po raz pierwszy w życiu  (wiek)
ogółem W tym mężczyźni W tym mężczyźni 19-29 30-64 65 i więcej ogółem W tym mężczyźni 0-18 19-29 30-64 65 i więcej
Osoby z zaburzeniami psychicznymiw tym: 2585 1073 60 325 1791 409 540 238 35 107 331 67
mężczyźni - - 37 154 735 147 - - 18 56 142 22
opieka czynna 1282 632 1 170 910 201 110 51 0 27 70 13
Według rozpoznania zasadniczego Organiczne zaburzenia niepsychotyczne 125 79 0 7 70 48 19 15 0 1 13 5
Organiczne zaburzenia psychotyczne 339 176 0 15 198 126 46 26 0 4 26 16
Schizofrenia 294 127 1 27 226 40 28 8 0 7 18 3
Inne zaburzenia psychotyczne
i urojeniowe
126 52 0 7 107 10 23 9 0 3 16 4
Epizody afektywne 232 86 3 49 161 19 75 38 3 16 51 5
Depresje 152 48 0 9 112 31 25 14 0 3 17 5
Inne zaburzenia nastroju 213 82 0 21 165 27 20 5 0 4 12 4
Zaburzenia nerwicowe związane
ze stresem
897 296 5 117 676 99 238 85 6 41 168 23
Zaburzenia odżywiania 4 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0
Zaburzenia fizjologiczne 9 2 0 3 2 4 6 2 0 3 1 2
Zaburzenia osobowości
i zachowania
35 19 0 19 16 0 13 9 0 11 2 0
Upośledzenie umysłowe 89 59 0 40 48 1 13 8 0 9 4 0
Całościowe zaburzenia rozwojowe 13 7 1 3 9 0 4 2 0 2 2 0
Zaburzenia zachowania
i emocji (wiek dziecięcy)
54 37 49 2 1 2 28 17 26 1 1 0
Nieokreślone zaburzenia psychiczne 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ 15 z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

 

Wykaz jednostek chorobowych z zakresu schorzeń psychiatrycznych – 2010 rok

wykaz jednostek chorobowych

 

 

 

Sytuacja epidemiologiczna w Jaworznie w 2016 roku

Porady udzielone przez lekarzy psychiatrów w 2016 r. -   8536 (ogółem)

 

PZP

ul. Koszarowa

PZP

ul. Gwarków

CPZOM

ul. Paderewskiego

Ogółem liczba porad      
 w tym:
3273 4171 2618
Porady lekarza psychiatry 2400 3861 2275
Porady psychologa 873 310 343

 

 

Zestawienie dot. liczby zachorowań na poszczególne jednostki chorobowe w 2016 r w Jaworznie

Wyszczególnienie Leczeni W tym leczeni ogółem w wieku Leczeni po raz pierwszy w życiu W tym leczeni po raz pierwszy w życiu (wiek)
 ogółem W tym mężczyźni  W tym mężczyźni 19-29 30-64 65 i więcej  ogółem  W tym mężczyźni  0-18 19-29 30-64 65 i więcej
Osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym:  2441 892 8 223 1645  565 545 187 8 99 335 103
 Według rozpoznania zasadniczego  Zaburzenia organiczne  666 292 0 20 352 294 94 43 0 5 38 51
 Schizofrenia  278 147 0 17 201 60 23 13 0 5 14 4
 Inne zaburzenia psychotyczne
i urojeniowe
 70 19 0 8 47 15 14 7 0 6 7 1
 Epizody afektywne  227 89 0 18 189 20 43 17 0 7 32 4
 Depresje  204 48 1 1 157 45 31 9 1 1 25 4
 Inne zaburzenia nastroju  92 20 0 5 51 36 23 6 0 56 181 29
 Zaburzenia nerwicowe związane
ze stresem
 725 176 0 100 541 84 266 67 0 56 181 29
Zaburzenia odżywiania 5 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0
Zaburzenia fizjologiczne 11 1 0 1 6 4 6 1 0 0 4 2
Zaburzenia osobowości
i zachowania
36 19 2 15 19 0 20 12 2 9 9 0
Upośledzenie umysłowe 100 56 3 32 61 4 14 6 3 4 7 0
Całościowe zaburzenia rozwojowe 6 4 1 4 1 0 3 1 1 2 0 0
Zaburzenia zachowania
i emocji (wiek dziecięcy)
2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Nieokreślone zaburzenia psychiczne 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MZ 15 z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

 

zestawienie liczby zachorowan

Źródło: Opracowanie własne

 

Należy zaznaczyć, że opisana sytuacja epidemiologiczna w zakresie zaburzeń psychicznych obejmuje tylko część problemów związanych z potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego w mieście, ze względu na to, iż istnieją osoby nie korzystające z jakiejkolwiek pomocy. Taka sytuacja dotyczy głównie osób zmagających się z depresją, która może dotykać nawet 50 % ludności krajów rozwiniętych.
Wiele osób z objawami zaburzeń emocjonalnych, zgłasza się i korzysta z pomocy lekarzy rodzinnych lub innych lekarzy specjalistów (nie będących psychiatrami), gdzie często nie stawia im się rozpoznania psychiatrycznego. Sytuacja taka ma miejsce wśród osób dotkniętych otępieniem typu Alzheimer, które często pozostają nie objęte opieką specjalistyczną związaną z objawami psychopatologicznymi. Depresja to jedno z najczęściej opisywanych i rozpoznawanych zaburzeń psychicznych. Zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku, obniżając możliwość prawidłowego funkcjonowania i bardzo często mają charakter nawracający.
Najpoważniejszym powikłaniem depresji i innych ciężkich zaburzeń na tle nerwowym jest samobójstwo.
Z badań wynika, że większość osób z depresją, które próbowały popełnić lub popełniły samobójstwo, nie było leczonych farmakologicznie i nie korzystało z pomocy psychologicznej. W Polsce liczba samobójstw sięga kilku tysięcy rocznie. W ostatnich latach obserwuje się rosnącą ich liczbę wśród młodzieży, choć ciągle najwyższy wskaźnik samobójstw jest wśród osób, które przekroczyły 45. rok życia.

 

Statystyka samobójstw w Jaworznie

Rok Liczba samobójstw ogółem Liczba samobójstw kobiet Liczba samobójstw mężczyzn
2010 20 3 17
2013 23 7 16
2014 17 2 15
2015 13 2 11
2016 7 1 6

 

statystyka samobojstw w Jaworznie 

Źródło: Opracowanie własne sporządzone na podst. danych przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie

 

Statystyka prób samobójczych w Jaworznie

Rok Liczba prób samobójczych ogółem Liczba prób samobójczych kobiet Liczba prób samobójczych mężczyzn
2010 4 2 2
2013 9 2 7
2014 3 0 3
2015 4 1 3
2016 6 1 5

 Źródło: Opracowanie własne sporządzone na podst. danych przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie

 

proby samobojcze w Jaworznie

 

Z danych wynika, że próby samobójcze oraz samobójstwa częściej podejmują mężczyźni (2–3 razy częściej). W 2016 r. w Jaworznie zarejestrowano 6 prób samobójczych – 1 kobieta oraz 5 mężczyzn. Każda próba samobójcza zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa dokonanego. Wielu pacjentów w ciągu roku ponawia próby samobójcze, największe ryzyko przypada na pierwsze 3 miesiące.