Podsumowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Zmiany społeczno-ekonomiczne wynikające z transformacji ustrojowej w Polsce doprowadziły do wzrostu zagrożeń zdrowotnych i pojawienia się nowych problemów społecznych takich jak: bezrobocie, ubóstwo czy też marginalizacja osób mniej sprawnych. Każdego roku wzrasta liczba osób potrzebujących wsparcia specjalistów zdrowia psychicznego. W stosunku do osób chorych psychicznie obserwuje się w społeczeństwie zbyt niski poziom akceptacji.
W wyniku wdrożenia Programu nastąpi rozszerzenie działań związanych z promocją zachowań sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, zwiększenie dostępności do leczenia oraz wzrost tolerancji wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi. Kształtowanie w społeczeństwie postawy życzliwości, tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działania motywujące, skierowane do osób dotkniętych chorobą, pozwolą na ich większą aktywizację zawodową oraz poprawę jakości życia.