Doradca metodyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Doradca metodyczny pedagogów szkolnych miasta Jaworzna

Specyfika pracy psychologów i pedagogów szkolnych sprawia, że bardzo ważną potrzebą tej grupy zawodowej staje się wzajemna wymiana doświadczeń i wspólna analiza rozwiązywanych problemów szkolnych. Powyższe stanowisko sprzyja tworzeniu jednolitego systemu oddziaływań wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, sprzyja konsolidacji środowiska zawodowego, poprawia efektywność prowadzonych form doskonalenia zawodowego oraz sprawia, że doskonalenie zawodowe jest zgodne z oczekiwaniami środowiska. Ponadto niezmiernie ważną wartością tak prowadzonego systemu metodycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest możliwość ciągłej wymiany doświadczeń zawodowych, wzajemne dzielenie się nabytą indywidualnie wiedzą i umiejętnościami.


Do zadań doradcy należy w szczególności wspieranie nauczycieli oraz rad pedagogicznych szkół w:

  1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktycznego,
  2. doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych,
  3. rozwijaniu umiejętności metodycznych,
  4. podejmowaniu działań innowacyjnych.


Doradca metodyczny realizuje swoje obowiązki poprzez:

  1. udzielanie indywidualnych konsultacji,
  2. prowadzenie lekcji i zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych,
  3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą