OIK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie jest ośrodkiem wsparcia, który świadczy pomoc osobom, rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Zdarzenia wywołujące kryzys w naszym życiu są jednym z wielu możliwych czynników powstania zaburzeń psychicznych. Pomoc osobom w sytuacji kryzysowej i powrót ich funkcjonowania do stanu równowagi emocjonalnej ma istotne znaczenie, ponieważ zapobiega przejściu osoby w stan chronicznej dezorganizacji życia co pociąga za sobą wysokie koszty nie tylko jednostkowe, ale również społeczne.


Całokształt działań w zakresie interwencji kryzysowej obejmuje w szczególności zadania z zakresu:
1) interwencji kryzysowej w postaci:
a) specjalistycznej pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa socjalnego,
2) poradnictwa specjalistycznego w postaci:
a) pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa rodzinnego,
3) udzielenia schronienia w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przez Ośrodek dla osób będących w sytuacji kryzysowej,
4) pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin w formie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii,
5) realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
6) prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.


W roku 2016 z pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie skorzystało 916 osób w ramach spotkań indywidualnych i 5455 w ramach spotkań grupowych. Osoby korzystające z pomocy Ośrodka zgłaszają się po pomoc w sytuacji wydarzeń losowych (śmierć osoby bliskiej, nagła poważna choroba, spalenie mieszkania, itp.), przemocy w rodzinie, współuzależnienia czy też uzależnienia od środków psychoaktywnych. Są to także osoby, które przeżywają kryzysy osobiste, nierzadko potrzebujące diagnozy swojego stanu psychicznego i skierowania do właściwej placówki np.: psychiatrycznej czy psychoterapeutycznej. Ważnym elementem w pracy z mieszkańcami Jaworzna są również działania profilaktyczne nakierowane na ochronę zdrowia psychicznego. Informowanie społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzież o zachowaniach chroniących zdrowie psychiczne i wskazywanie metod służących radzeniu sobie z problemami i stresem dnia codziennego wpływa na zmniejszenie ilości osób, które popadną w stan chronicznego kryzysu.


Cele, które Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie realizował w ramach swojej działalności w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego to przede wszystkim:

 1. upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców na temat ochrony zdrowia psychicznego,
 2. edukacja dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, których używanie może prowadzić do uzależnienia wynikających z używania,
 3. wsparcie i pomoc osobom będącym w sytuacjach kryzysowych zagrożonych utratą zdrowia psychicznego,
 4. działania zmniejszające negatywne skutki zjawiska przemocy w rodzinie,
 5. działania interwencyjne i edukacyjne adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 6. rozwijanie wśród mieszkańców miasta umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu psychicznemu,
 7. ochrona osób przed dymem tytoniowym i parą z papierosów elektronicznych.


Cele powyższe realizowane będą poprzez następujące działania:

 1. spotkania edukacyjne i informacyjne, adresowane do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń zdrowia psychicznego i sposobów ich przeciwdziałania,
 2. udzielanie pomocy psychologicznej osobom będącym w sytuacji kryzysowej, aby zapobiec przejściu kryzysu w stan niewydolności psychospołecznej i znacznego pogorszenia zdrowia psychicznego,
 3. udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej i prawnej. Praca z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w kierunku uczenia konstruktywnych metod radzenia sobie w sytuacji przemocy w rodzinie w tym również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia udzielanie schronienia dla tych osób,
 4. realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
 5. prowadzenie grupy warsztatów rozwoju osobistego dla osób w tym w szczególności doświadczających przemocy w rodzinie,
 6. spotkania informacyjno – edukacyjne wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania wyrobów tytoniowych.