Ewaluacja programu

Program będzie podlegał ewaluacji w oparciu o dane zebrane przez lokalny zespół koordynujący podczas monitoringu. Ewaluacja programu powinna dostarczyć odpowiedzi na pytanie jaka jest trafność, skuteczność, użyteczność i efektywność Programu.
Ewaluacja poprzez zbieranie, analizę i interpretację danych ma na celu ocenę wartości Programu. Uzyskane informacje mają być pomocne dla planowania, realizacji i ewentualnego rozwoju Programu.
Do badań ewaluacyjnych stosować można dwa rodzaje metod badawczych tj. techniki ilościowe np. koszty, ilość świadczeniobiorców, ilość usług i jakościowe (np. ankiety, obserwacje, opinie, dyskusje, raporty).
Badane mogą być m. in. takie elementy: