Źródła finansowania

Źródła finansowania programu
Środki na realizację programu pozyskiwane będą z:

  1. Narodowego Funduszu Zdrowia,
  2. budżetu państwa,
  3. budżetu miasta,
  4. państwowych funduszy celowych (PFRON),
  5. funduszy unijnych oraz innych zagranicznych mechanizmów finansowych,
  6. budżetów organizacji pozarządowych,
  7. z innych źródeł (np. darowizny).