Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie


Problemy psychiczne, które dotykają osoby starsze przebywające w ZPO dotyczą w szczególności zaburzeń psycho-somatycznych, depresji oraz nerwic. Aktualnie w zakładzie realizowany jest program "Poprawa jakości
i skuteczności opieki geriatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania samowystarczalności osób starszych." Zaobserwowano, iż zaburzenia depresyjne występujące u pacjentów mają negatywny wpływ na przebieg i ostateczne wyniki procesu usprawniania. Tak więc realizowany program został wzbogacony o działania w zakresie higieny psychicznej i ochrony zdrowia psychicznego w trakcie prowadzonej:


W realizację programu włączone są elementy diagnozy psychologicznej z uwzględnieniem indywidualnego  zakresu terapii dla poszczególnych pacjentów. Oceny skuteczności terapii dokonuje się na podstawie uzyskanej poprawy sprawności i samowystarczalności pacjentów oraz przezwyciężenia izolacji społecznej.